ປັດຊະຍາການເຮັດວຽກແລະການດຳເນີນຊີວິດ

1.ມະນຸດສຳພັນ ຄືພື້ນຖານຂອງຄວາມສຳເລັດ

ອົງກອນຊິຈະເລີນຮູ່ງເຮືອງໄດ້ ບຸກຄົນໃນອົງກອນ ຕ້ອງມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ມີຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ ຮູ້ຈັກຂົ່ມອາລົມ ແລະໃຫ້ອະໄພເຊີງກັນແລະກັນສະເຫມີ

2.ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ແທ້ຈີງ ຍ່ອມເກີດຈາກສີມືການເຮັດວຽກ

ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ຈະໃຫ້ຜົນທີ່ຈີລັງຍັ່ງຍືນ

3.ວຽກສຳເລັດໄດ້ດີ ເພາະທີມງານດີ

ການປະສານພະລັງໃຈແລະພະລັງຄວາມຄິດຂອງທີມງານທີ່ດີ ນຳມາເຊີງຄວາມສຳເລັດຂອງວຽກ

4.ອົດທົນແລະອົດກັ້ນ ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ຄົນທີ່ອົດທົນຕ່ໍປັນຫາແລະອຸປະສັກຕ່າງ ໆໄດ້ດີກວ່າຄົນອື່ນ ຈະເປັນຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ

5.ຢາກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໃຈຕ້ອງກວ້າງ ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ລູກນ້ອງ

ການຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ໃຫຍ່ນັ້ນ ຕ້ອງອາໃສພະລັງຄວາມສາມາດ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມຄິດຈາກ

ທຸກຄົນ ສະນັ້ນຫົວຫນ້າຕ້ອງໃຈກວ້າງ ຫມ່ັນສອນແລະຝືກຝົນຄວາມຊຳນານໃຫ້ລູກນ້ອງສະເຫມີ

6.ຄົນຄືຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຄົນເປັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງຫນື່ງຂອງໂລກ ແຕ່ຄົນຈະມີຄຸນຄ່າຍີ່ງ ຫາກຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕົນໃຫ້ເປັນປະ

ໂຫຍດຕ່ໍສັງຄົມ ແລະສີ່ງແວດລ້ອມ

7.ຄວາມຮູ້ຕ້ອງເບີ່ງສູງ ຄວາມເປັນຢູ່ຕ້ອງເບີ່ງຕ່ຳ

ຄວາມຮູ້ນັ້ນກະເຫມືອນກັບຂຸມຊັບ ຄົນທີ່ຢາກກ້າວຫນ້າຕ້ອງໃຝ່ຮູ້ ຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ຄວາມເປັນຢູ່ນັ້ນ ຕ້ອງຫລຽບງ່າຍ ບ່ໍຟຸມເຟືອຍ

8.ຄວາມຮັກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ເປັນຄວາມສຸກຢ່າງຍີ່ງຂອງຜູ້ມີພູມປັນຍາ

ຄົນທີ່ມີພູມປັນຍາ ຈະມີຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈີງ ຫາກຮູ້ຈັກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະ

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຕໍ່ກັນ

9.ສືກສາຄົນເພື່ອເບີ່ງວຽກ ໃຫ້ເຫມາະກັບຄວາມສາມາດ

ຫົວຫນ້າວຽກທີ່ດີຕ້ອງເປັນຄົນຊ່າງສັງເກດ ແລະໃກ້ຊິດລູກນ້ອງ ສາມາດວຶເຄາະໄດ້ວ່າ ວຽກໃດເຫມາະ

ກັບຄວາມສາມາດຂອງລູກນ້ອງຄົນໃດ ເພື່ອມອບຫມາຍວຽກໃຫ້ຖືກກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ

10.ຄວາມປະຫມາດ ຄວາມຫລົງໂຕເອງ ອາດນຳໄປສູ່ຄວາມພິນາດ

ການຊິເຮັດສີ່ງໃດໆ ໂດຍຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະຄິດວ່າຕົນເອງເກ່ງເຫນືອກວ່າຜູ້ອື່ນສະເຫມີນັ້ນ

ອາດນຳມາເຊີງຄວາມລົ້ມຈົມ ແຕ່ຫາກເຮັດສີ່ງໃດດ້ວຍຄວາມລອບຄອບ ແລະອ່ອນນ້ອມ ຍ່ອມນຳໄປສູ່

ຄວາມສຳເລັດ

11.ເຂັມເຫລ້ມຫນື່ງ ບໍ່ມີປາຍແຫລມຄົມສອງດ້ານ

ທຸກຄວາມມີທັງຈຸດເດັ່ນແລະຈຸດດ້ວຍ ຄົນເຮົາຈື່ງບໍ່ມີໃຜເກ່ງທຸກຢ່າງ ເຫມືອນກັບເຂັມທີ່ມີປາຍແຫລມສຳ

ຫລັບຫຍິບ ໄດ້ພຽງດ້ານດຽວ ສະນັ້ນ ຄົນເຮົາຄວນຮູ້ແລະພິຈາລະນາ ຈຸດເດັ່ນແລະຈຸດດ້ວຍຂອງຕົນຢູ່

ສະເຫມີ

12.ຫນັງສາຍຊ້ຳຫລາຍເທື່ອມັນບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ ຕະຫລົກມີມຸກເກ່າບໍ່ມີຄົນຫົວ

ວຽກທຸກຢ່າງຄວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະສອດຄ້ອງກັບວັນເວລາທີ່ປ່ຽນ

ໄປສະເຫມີ

13.ຜູ້ເປັນພະນັກງານຂາຍທີ່ດີ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເປັນຊຸບເປີ້ໄວເຊີ້ =Supervisor ທີ່ດີໄດ້ສະເຫມີໄປ

ຜູ້ມີຄວາມສາມາດສູງໃນວຽກຢ່າງຫນື່ງ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິເຮັດວຍກອີກຢ່າງໄດ້ດີສະເຫມີໄປ ດັງນັ້ນຜູ້ຈະເປັນ

ຫົວຫນ້າທີ່ດີໄດ້ ນອກຈາກຈະຕ້ອງເຮັດວຽກເກ່ງແລ້ວ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີສອນແລະປົກຄອງຄົນນຳ

14.ຫມັ່ນສ້າງຄວາມຈຳແລະຫມ່ັນຖາມເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້

ເມື່ອໄດ້ຮຽນຮູ້ສີ່ງໃດ ຫມັ່ນຖ່າຍທອດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້ນຳ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈຳໄດ້ດີຂື້ນ ແລະເມື່ອບໍ່ຮູ້ສີ່ງໃດ

ກະຢ່າອາຍທີ່ຈະຖາມ ເພາະຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຫລາຍຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ໂອ້ອວດວ່າຮູ້ຫມົດແລ້ວ ແທ້ຈີງຄື

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ອີຫຍັງເລີຍ

15.ເບີ່ງ ຟັງ ຄິດ ຖາມ ຄືພື້ນຖານຂອງການຮຽນຮູ້

ພື້ນຖານທີ່ດີຂອງການຮຽນຮູ້ຕ້ອງອາໃສທັງການເບີ່ງ ຟັງ ຄິດ ຖາມ ປະກອບກັບ ຢ່າພຽງແຕ່ເບີ່ງ ຟັງ ຫລື ຖາມ ແລ້ວນຳມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການຄິດຫາເຫດຜົນເສຍກ່ອນ

16.ຄວາມເປັນຫມູ່ເພື່ອນເປັນສີ່ງທີ່ດີງາມທີ່ມະນຸດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ

ຄົນເຮົາຈະມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ ຫາກຮູ້ຈັກມອບຄວາມເປັນເພື່ອນໃຫ້ແກ່ຄົນຮອບຂ້າງ ຮູ້ຈັກຊ່ອຍເຫລືອ

ເກື້ອກູນກັນຢ່າງຈິງໃຈ ໂດຍບໍ່ຫວັງສີ່ງຕອບແທບ

17.ເປັນຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກຕົນເອງ

ການຫມ່ັນສຳຫລວດຕົນເອງ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຮູ້ຈຸດອ່ອນຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ເສຍ

ຫາຍນັ້ນແລະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງສະເຫມີ

18.ພະລັງກາຍໃນໄວຫນຸ່ມມີເຫລືອເຟືອ ຄວນໃຊ້ໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ

ເກີດເປັນຄົນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ຕົນເອງ ຕ່ໍຜູ້ອື່ນ ແລະຕ່ໍສັງຄົມ ຢ່າໃຫ້ມີຣະຍະເວລາໃດທີ່ຕ້ອງຮູ້ສືກ

ເສຍດາຍ ທີ່ໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປຢ່າງໄຮ້ປະໂຫຍດ

19.ການແຂ່ງຂັນບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ສະຫມອງ

ການແຂ່ງຂັນ ຄືການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຕ້ອງຄິດແລະຕື່ນໂຕສະຫມີ ເຮັດໃຫ້ເກິດການພັດທະນາຄວາມ

ສາມາດຕະຫລອດເວລາ

20.ອາລົມບືດດຽວ ອາດທຳຮ້າຍມິດຕະພາບທີ່ຍືນຍາວໄດ້

ການແກ້ປັນຫາ ໂດຍຂາດສະຕິ ຫລື ໃຊ້ອາລົມກໍ່ໃຫ້ເກິດຄວາມຮູ້ສືກບໍ່ດີລະຫວ່າງກັນ ແລະອາດຫລຸກ

ຫລາມໄປສູ່ຄວາມບາດຫມາງກັນໄດ້

ລອງອ່ານເບີ່ງສຳຫລັບຄົນທີ່ຈະເປັນນັກບໍລິຫານທີ່ຊະນະໃຈຜູ້ຄົນໄດ້

ຈະເລີຍພອນ

Views: 306

Comment

You need to be a member of Yimlao to add comments!

Join Yimlao

Comment by Tina on March 9, 2010 at 1:39pm
โดนๆๆ โดนใจขะหนาดเลย ขอบใจที่สันหาสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังเดี้ หลวงพี่

Top Photo (day)

2. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

3. H park Sexy 5555

Added by นางมาร on August 22, 2014

4. IMG_2456

Added by Narng.Ae on August 21, 2014

5. paii der....

Added by Narng.Ae on August 27, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service