ກົດໝາຍ

%alt

Comment

You need to be a member of Yimlao to add comments!

Join Yimlao

Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:23pm
ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ.doc

ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:23pm
ສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:22pm
ລັດຖະທຳມະນູນຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:22pm
ພັກຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕຂອງຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:21pm
ພັກ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:21pm
ຄະນະລັດຖະບານຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:20pm
ຄະນະ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 1, 2009 at 7:41pm
Lao nationality Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 1, 2009 at 1:14pm
People's Court Law (2003) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ
ທີ່ມາ : ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:15pm
sports151008.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ ກາຍະກຳ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:13pm
leg_proccss_lao.jpg
ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:12pm
Customs Law (2005) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:11pm
Accounting Law (2007) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນຊີ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:10pm
National Heritage Law (2005) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:09pm
narcotic151008.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປາບຢາເສບຕິດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:07pm
media121108.pdf
ກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:07pm
labour_union151008.pdf
ກົດໝາຍແຮງງານ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:06pm
Envinromental Protection Law (1999) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວ້ດລ້ອມ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:04pm
Education law (2007) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:03pm
Development and protection of Women Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ຍິງ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ

Top Photo (day)

1. br man khong koi

Added by Narng.Ae on July 1, 2014

3. IMG_0922

Added by Narng.Ae on June 29, 2014

4. um

Added by Narng.Ae on June 17, 2014

5. yark tui

Added by Narng.Ae on July 1, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service