ກົດໝາຍ

%alt

Comment

You need to be a member of Yimlao to add comments!

Join Yimlao

Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:23pm
ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ.doc

ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:23pm
ສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:22pm
ລັດຖະທຳມະນູນຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:22pm
ພັກຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕຂອງຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:21pm
ພັກ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:21pm
ຄະນະລັດຖະບານຈີນ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 8, 2009 at 11:20pm
ຄະນະ.doc
ອ້າງອີງຈາກ : ສຳນັກຂ່າວຈີນເອບີຊີ
ພາສາ : ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 1, 2009 at 7:41pm
Lao nationality Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາສາ ລາວ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on December 1, 2009 at 1:14pm
People's Court Law (2003) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ
ທີ່ມາ : ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:15pm
sports151008.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ ກາຍະກຳ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:13pm
leg_proccss_lao.jpg
ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:12pm
Customs Law (2005) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:11pm
Accounting Law (2007) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນຊີ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:10pm
National Heritage Law (2005) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:09pm
narcotic151008.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປາບຢາເສບຕິດ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:07pm
media121108.pdf
ກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:07pm
labour_union151008.pdf
ກົດໝາຍແຮງງານ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:06pm
Envinromental Protection Law (1999) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວ້ດລ້ອມ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:04pm
Education law (2007) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Comment by ຂອບໃຈທີ່ເລື້ອກກັນ on November 30, 2009 at 9:03pm
Development and protection of Women Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ຍິງ
ທີ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ

Top Photo (day)

1. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

2. I love sim

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

3. เชักเหลด

Added by Jiney gee2 on July 24, 2014

4. yim na barn

Added by Narng.Ae on July 1, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service