ກົດໝາຍ

%alt

Comment

You need to be a member of Yimlao to add comments!

Join Yimlao

Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:56am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
ForestryLaw2008.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:54am
ຊື່:ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Bank of Lao PDR Law (1995) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:52am
ຊື່:ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
sports151008.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:52am
ຊື່:ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Education Law 08.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:49am
ຊື່:ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
veterinary121108.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 8, 2009 at 12:48am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Accounting Law (2007) Lao.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 6:10pm
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ລາຍລະອຽດ: ເລກທີ08/ສພຊ, ປີ2004
ພາສາ: ອັງກິດ
54. Law on Development and Protection of Women (2004) Eng.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 6:09pm
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ລາຍລະອຽດ: ເລກທີ08/ສພຊ, ປີ2004
ພາສາ: ລາວ
54. Development and protection of Women Law (2004) Lao.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 6:04pm
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
ລາຍລະອຽດ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ01/ສພຊ, ປັບປຸງປີ2003
ພາສາ: ອັງກິດ
33. Law on Land & Decree (2003) Eng.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 6:03pm
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
ລາຍລະອຽດ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ01/ສພຊ, ປັບປຸງປີ2003
ພາສາ: ລາວ
33. Land Law (2003) Lao.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 5:57pm
ຊື່: ກົດຫມາຍອາຍາ
ລາຍລະອຽດ: ກົດຫມາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງປີ2005
ພາສາ: ອັງກິດ
2. Law on Penal (2005) Eng.pdf
Comment by LErM MoGeL on November 3, 2009 at 5:56pm
ຊື່: ກົດຫມາຍອາຍາ
ລາຍລະອຽດ: ກົດຫມາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງປີ2005
ພາສາ: ລາວ
2. Penal Law (2005) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 1, 2009 at 11:29am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Tourism Law (2005) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 1, 2009 at 11:28am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Audit law (2007) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 1, 2009 at 11:27am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Inspection+Law+(2007)+Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 1, 2009 at 11:25am
ຊື່: ກົດຫມາຍການຈະລາຈອນທາງບົກ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Land Traffic Law (2000) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on November 1, 2009 at 11:11am
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Law on Security Force (2007) Lao.pdf
Comment by ຕາປຸ້ຍ on October 31, 2009 at 8:07pm
ຊື່: ກົດຫມາຍວ່າຄອບຄົວ
ລາຍລະອຽດ: ແຫຼ່ງຂ່າວລາວ44
ພາສາ: ລາວ
Family Law (1990) Lao.pdf
Comment by ຕົ້ນດອກຮັກ Ton Dok Hak on October 30, 2009 at 8:27pm
ກົດໝາຍ ການລົງທຶນ ສະບັບໃຫມ່ຂອງລາວ

ພາສາລາວ 100% Lao New Lao Investment ກົດໝາຍການລົງທືນ ສະບັບໃຫມ່ຂອງລາວ.docເດີ
Comment by ຕົ້ນດອກຮັກ Ton Dok Hak on October 30, 2009 at 7:56pm
ຊື່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປລາວ ປີ ໒໐໐໐໘ /2008 Education Law 08.pdf

ລາຍລະອຽດ ເປັນກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ

ພາສາ ລາວ

Top Photo (day)

2. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

3. H park Sexy 5555

Added by นางมาร on August 22, 2014

4. IMG_2456

Added by Narng.Ae on August 21, 2014

5. paii der....

Added by Narng.Ae on August 27, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service