ກະຊວງພາຍໃນ ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອົງການ ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ; ວຽກງານແຜນທີ່, ວຽກງານສຳເນົາເອກະສານ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະສາສະໜາ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ຈຳນວນ 28 ຕໍາແໜ່ງ (ສ່ວນລາຍລະອຽດມີຕຳແໜ່ງໃດແດ່ ຈະໄດ້ຕິດປະກາດຢູ່ ກະຊວງພາຍໃນ ເລີຍ).

ສາຂາ-ວິຊາທີ່ຕ້ອງການ: ເລຂານຸການ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາສາດ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການ-ການເງິນ, ໄອທີ, ວິທະຍາສາດການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ເອກະສານວິທະຍາ, ສຳຫລວດວັດແທກ-ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ-ສ້າງແຜນທີ່, ສຳເນົາເອກະສານ, ປະຫວັດສາດ, ບໍລິຫານລັດ, ເສດຖະສາດ ພາສາອັງກິດ ແລະ ສັງຄົມສາດ.

ເງື່ອນໄຂລວມ:
1. ແມ່ນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປ;
2. ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 35 ປີ;
3. ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ນຳລະບອບການເມືອງ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ຍອມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ;
4. ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ ບໍ່ຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບໃນສະຖານະກຳທຳຜິດໂດຍ ເຈດຕະນາ, ບໍ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫລື ອອກຈາກລັດວິສາຫະກິດໂດຍມີຄວາມຜິດທາງ ວິໄນ;
5. ມີປະຫວັດການກຳເນີດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຈະແຈ້ງ;
6. ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມຄູ່ກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍຂອງລັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
7. ມີວິຊາສະເພາະ, ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍມີໃບປະກາສະນີຍະບັດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນເປັນທາງການຈາກ ສະຖາບັນສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໃນລະດັບດີ;
9. ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ນຳ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ;
10. ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ຖ້າມີປະສົບການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.
11. ຖ້າຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ ຕື່ມຍິ່ງເປັນການດີ.

ທ່ານໃດສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ເອົາໃບຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່: ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງພາຍໃນ, ຄຸ້ມນາໄຮ່ດຽວ (ໃນຮົ້ວຂອງ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຕໍ່ໜ້າປະຕູໄຊ) ໂທລະສັບ 012 212545, 021 212439 ໃນໂມງລັດຖະການ ຫຼື ເຂົ້າທາງ Website ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ www.moha.gov.la
ເປີດຮັບສະໝັກເອົາຄຳຮ້ອງ ວັນທີ 21-26/12/2012.
ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກ ວັນທີ 26/12/2012 ແລະ ປິດຮັບເອກະສານສະໝັກວັນທີ 04/01/2013

http://www.moha.gov.la/
www.moha.gov.la

Tags: 1., 10., 11., 18, 2., 3, 3., 35, 4., 5., More…6., 7., 8., 9., ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວທີ່ຈະແຈ້ງ, ງື່ອນໄຂລວມ:, ຈີນ, ຍອມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ຍິ່ງເປັນການດີ., ຕື່ມຍິ່ງເປັນການດີ., ຖ້າມີປະສົບການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານມາກ່ອນ, ຖ້າຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ນຳລະບອບການເມືອງ, ບໍ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ບໍ່ຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບໃນສະຖານະກຳທຳຜິດໂດຍ, ປະຊາຊົນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ປີ, ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່, ຝຣັ່ງ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ນຳ, ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາທີ່ແນ່ນອນ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີປະຫວັດການກຳເນີດ, ມີວິຊາສະເພາະ, ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມຄູ່ກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ມີອາຍຸ, ລະບຽບລັດຖະກອນຂອງ, ລາວ, ວິໄນ, ສປປ, ສະຖາບັນສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫລື, ອອກຈາກລັດວິສາຫະກິດໂດຍມີຄວາມຜິດທາງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໃນລະດັບດີ, ເຈດຕະນາ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ, ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ, ແມ່ນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ, ແລະ, ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍຂອງລັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໂດຍມີໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນເປັນທາງການຈາກ

Views: 1942

Reply to This

Replies to This Discussion

kue kao website bor dai 

RSS

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service