ກະຊວງພາຍໃນ ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອົງການ ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ; ວຽກງານແຜນທີ່, ວຽກງານສຳເນົາເອກະສານ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະສາສະໜາ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ຈຳນວນ 28 ຕໍາແໜ່ງ (ສ່ວນລາຍລະອຽດມີຕຳແໜ່ງໃດແດ່ ຈະໄດ້ຕິດປະກາດຢູ່ ກະຊວງພາຍໃນ ເລີຍ).

ສາຂາ-ວິຊາທີ່ຕ້ອງການ: ເລຂານຸການ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາສາດ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການ-ການເງິນ, ໄອທີ, ວິທະຍາສາດການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ເອກະສານວິທະຍາ, ສຳຫລວດວັດແທກ-ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ-ສ້າງແຜນທີ່, ສຳເນົາເອກະສານ, ປະຫວັດສາດ, ບໍລິຫານລັດ, ເສດຖະສາດ ພາສາອັງກິດ ແລະ ສັງຄົມສາດ.

ເງື່ອນໄຂລວມ:
1. ແມ່ນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປ;
2. ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 35 ປີ;
3. ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ນຳລະບອບການເມືອງ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ຍອມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ;
4. ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ ບໍ່ຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບໃນສະຖານະກຳທຳຜິດໂດຍ ເຈດຕະນາ, ບໍ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫລື ອອກຈາກລັດວິສາຫະກິດໂດຍມີຄວາມຜິດທາງ ວິໄນ;
5. ມີປະຫວັດການກຳເນີດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຈະແຈ້ງ;
6. ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມຄູ່ກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍຂອງລັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
7. ມີວິຊາສະເພາະ, ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍມີໃບປະກາສະນີຍະບັດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນເປັນທາງການຈາກ ສະຖາບັນສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໃນລະດັບດີ;
9. ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ນຳ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ;
10. ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ຖ້າມີປະສົບການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.
11. ຖ້າຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ ຕື່ມຍິ່ງເປັນການດີ.

ທ່ານໃດສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ເອົາໃບຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່: ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງພາຍໃນ, ຄຸ້ມນາໄຮ່ດຽວ (ໃນຮົ້ວຂອງ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຕໍ່ໜ້າປະຕູໄຊ) ໂທລະສັບ 012 212545, 021 212439 ໃນໂມງລັດຖະການ ຫຼື ເຂົ້າທາງ Website ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ www.moha.gov.la
ເປີດຮັບສະໝັກເອົາຄຳຮ້ອງ ວັນທີ 21-26/12/2012.
ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກ ວັນທີ 26/12/2012 ແລະ ປິດຮັບເອກະສານສະໝັກວັນທີ 04/01/2013

http://www.moha.gov.la/
www.moha.gov.la

Tags: 1., 10., 11., 18, 2., 3, 3., 35, 4., 5., More…6., 7., 8., 9., ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວທີ່ຈະແຈ້ງ, ງື່ອນໄຂລວມ:, ຈີນ, ຍອມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ຍິ່ງເປັນການດີ., ຕື່ມຍິ່ງເປັນການດີ., ຖ້າມີປະສົບການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານມາກ່ອນ, ຖ້າຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ນຳລະບອບການເມືອງ, ບໍ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ບໍ່ຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບໃນສະຖານະກຳທຳຜິດໂດຍ, ປະຊາຊົນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ປີ, ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່, ຝຣັ່ງ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ນຳ, ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາທີ່ແນ່ນອນ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີປະຫວັດການກຳເນີດ, ມີວິຊາສະເພາະ, ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມຄູ່ກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ມີອາຍຸ, ລະບຽບລັດຖະກອນຂອງ, ລາວ, ວິໄນ, ສປປ, ສະຖາບັນສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫລື, ອອກຈາກລັດວິສາຫະກິດໂດຍມີຄວາມຜິດທາງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໃນລະດັບດີ, ເຈດຕະນາ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ, ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ, ແມ່ນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ, ແລະ, ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍຂອງລັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໂດຍມີໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນເປັນທາງການຈາກ

Views: 2915

Reply to This

Replies to This Discussion

kue kao website bor dai 

RSS

Top Photo (day)

2. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

3. H park Sexy 5555

Added by นางมาร on August 22, 2014

4. IMG_2456

Added by Narng.Ae on August 21, 2014

5. paii der....

Added by Narng.Ae on August 27, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service